Polityka prywatności i regulamin serwisu

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem https://www.sklep-julia.pl prowadzonym przez Magdalenę Cieczko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SKLEP INTERNETOWY “JULIA” MAGDALENA CIECZKO-MORYSON. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Sudecka nr 4, lok. 54, 87-300, poczta Brodnica., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 8741782566, REGON:368457272. (zwaną dalej Sprzedającym).
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
  1. adres poczty elektronicznej: biuro@sklep-julia.pl
  2. telefon komórkowy: +48 795 467 995.
 3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży drogą elektroniczną,
  2. Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,
  4. Regulamin – niniejszy regulamin,
  5. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.sklep-julia.pl
  6. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą.
 4. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
  1. formularze zawarte w serwisie,
  2. poczta elektroniczna,
  3. kontakt telefoniczny,
 5. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Korzystanie z serwisu

 1. Do dokonywania zakupów w Serwisie konieczne jest posiadanie Konta poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.
 4. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie przedmiotowego Regulaminu.
 5. Założenie Konta przez Klienta umożliwia zapamiętanie danych koniecznych do wysyłki oraz całościowej historii zamówień.
 6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
  3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 8. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

3. Warunki sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść w zakładkę „Serwis”, dokonać wyboru produktów umieszczając je w „koszyku”, przejść do „koszyka”, kliknąć przycisk „przejdź do realizacji zamówienia”, a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.
 2. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub w drodze „Szybkich zakupów” tj. poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 4. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „zapłać”, wybierając dogodną dla Klienta formę płatności (przelew, przelew payU na konto Sprzedającego). Kliknięcie przycisku skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki (które realizowane są również za granicę).
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 6. Klient powinien dokonać płatności w terminie 3 dni Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.
 7. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 14 dni. dni roboczych. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Klienta.
 8. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w Serwisie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. Dostawa towaru możliwa jest na następujące sposoby:
  1. poprzez przesyłkę kurierską DPD;
 10. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
 11. Klientowi zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki z towarem przed pokwitowaniem jej odbioru.
 12. Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie odwołana.

4. Prywatność

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klienta.
 2. Sprzedający gromadzi następujące dane osobowe Klienta:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Nazwa firmy
  4. Adres
  5. Numer Telefonu
 3. W celu ochrony danych osobowych Klienta, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną. Odmowa wskazania przez Klienta podstawowych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 6. Dane osobowe Klienta podane podczas zawierania umowy sprzedaży lub zakładania Konta są przetwarzane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) tj. w celu realizacji umowy.
 7. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Sprzedający, wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim (w szczególności: dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych, dostawcy usług płatniczych Przelewy24).

 

5. Opisy i zdjęcia produktów

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi ogólną informację o produktach znajdujących się w Serwisie, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora.
 2. Wygląd, a zwłaszcza kolor produktów prezentowanych na stronie w Serwisie może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy, a jej wyglądem na zdjęciu.

 

6. Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta za wadę fizyczną lub prawną towaru, będącego przedmiotem zamówienia.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:
  1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Klient ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:
  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy,
  2. żądania naprawy towaru lub wymiany na towar wolny od wad.
 5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Klientowi.

7. Reklamacja towaru

 1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:
  1. adres poczty elektronicznej: biuro@sklep-julia.pl
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się, aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.
 5. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w sposób ustalony przez Sprzedającego, a wynikający wprost ze zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie, Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

8. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:
  1. pocztą e-mail pod adresem: biuro@sklep-julia.pl korzystając z przygotowanego przez Sprzedającego szablonu zgłoszenia reklamacyjnego, które stanowi załącznik nr 1 Regulaminu, co przyspieszy w stopniu znacznym rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedającego.
 1. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz opisać w sposób możliwie szczegółowy rodzaj stwierdzonej usterki bądź błędu Serwera.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem szczególnych ustaleń, określonych w Regulaminie.
 2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 4. W przypadku prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta) za pomocą takiego samego sposobu, jakim zapłaty dokonał konsument.
 6. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

10. Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.
 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

11. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  3. według miejsca wykonania umowy.
 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową,
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klienta o tych zmianach.
 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.

 

13. Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu w stosunku do osób niebędących konsumentami

 1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. W stosunku do Klienta, niebędącego Konsumentem odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Regulamin zapisu do Newslettera

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi newslettera oferowanej przez SKLEP INTERNETOWY “JULIA” MAGDALENA CIECZKO-MORYSON. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Sudecka nr 4, lok. 54, 87-300, poczta Brodnica., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 8741782566, REGON:368457272.

1.2. Usługa newslettera polega na regularnym przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnościach, promocjach, wydarzeniach oraz innych materiałach związanych z działalnością SKLEP INTERNETOWY “JULIA” MAGDALENA CIECZKO-MORYSON.

2. Warunki Zapisu

2.1. Zapis do newslettera jest dobrowolny i bezpłatny.

2.2. Aby zapisać się do newslettera, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej https://www.sklep-julia.pl/

2.3. W formularzu rejestracyjnym należy podać aktualny adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest opcjonalne, chyba że są one niezbędne do świadczenia usługi newslettera.

3. Ochrona Danych Osobowych

3.1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest SKLEP INTERNETOWY “JULIA” MAGDALENA CIECZKO-MORYSON.

3.2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi newslettera zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

3.3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Rezygnacja z Usługi

4.1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link do rezygnacji znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail.

4.2. Rezygnacja z usługi jest równoznaczna z usunięciem adresu e-mail użytkownika z bazy danych.

5. Zmiany Regulaminu

5.1. SKLEP INTERNETOWY “JULIA” MAGDALENA CIECZKO-MORYSON zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

5.2. O wszelkich zmianach regulaminu użytkownicy będą informowani poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji.

6. Postanowienia Końcowe

6.1. Korzystanie z usługi newslettera oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących regulaminu lub usługi newslettera prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@sklep-julia.pl lub telefonicznie: +48 795 137 818.

Udało się!

Twoja subskrypcja została potwierdzona. Wiadomość z kodem rabatowym dotrze na Twój e-mail lada moment.

Odbierz 10% zniżki na całe zakupy

Zapisz się do newslettera, aby otrzymać kupon zniżkowy -10% na całe zakupy w naszym sklepie.